Mevzuat

ÇEVRE KANUNU

Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak 12.10.2004 günlü ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın “Çevreye Karşı Suçlar” üst başlığı altında çevrenin korunmasını amaçlayan 181. ve 182. maddelerini aynen aşağıya aktarıyoruz:

Çevrenin kasten kirletilmesi: Madde 181

1. İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2. Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
3. Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.
4. Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
5. Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiilerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Çevrenin taksirle kirlenmesi: Madde 182

1. Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adli para cezası ile cezalandırılır.Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
2. İnsan veya hayvanların açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

19.04.2006 tarih ve 25791 sayılı "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" gereği atık yağ taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ilgili valilikten yaşıma lisansı almak zorundadırlar. Lisans almak için aşağıda belirtilen belgelerle valiliğe müracaat edilir. Lisans, başvuruda bulunan firmaya ve firmanın araçlarına verilir. Bu hükümler, kara taşımacılığı için kullanılır. Bu lisans devredilemez ve üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir.

Bitkisel Atık Yağların Taşınması Amacıyla Valiliklere Yapılacak Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi ve Belgeler:

1. Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası.
Aracın tipi.
Aracın plaka ve şasi numarası.
Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası.
Taşınacak atık yağların cinsleri.
Aracın taşıyacağı atık yağ konteyner türü (bidon, varil, konteyner ve benzeri).
Taşınacak atıkların herbiri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler.
Olabiecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler.
Bitkisel atık yağ taşıyacak her bir araç için atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.

2. Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır:

Firmanın adı, adresi ve telefon numarası.
Firma sahibinin / sahiplerinin adı, iş adresi ve telefon numarası.
Atık yağ taşımaya uygun donanımlara haiz nakliye aracı sayısı.
Lisans alacak araçların plakaları.
Yetkilendirilmiş kurum / kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan aaraç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası.
Yukarıda belirtilen belgeler doğrultusunda ilgili valilikten "Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı" alan firmalar, atıkların atık üreticisinden alınıp geri dönüşüm / bertaraf tesislerine, çevre ve insan sağlığı açısından güvenli bir şekilde naklinden sorumludur.

DEHA BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA GERİ KAZANIM BİODİZEL ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak bitkisel atık yağların toplanması ve taşınması konusunda valilikten "Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı" alan araç filomuz ile Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.